DesignStudio.dk er ejet og drevet af KoBu Solutions I/S – i det følgende blot benævnt Designstudio.dk

 1. Anvendelsesområde
  Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem kunden og DesignStudio.dk. En konkret afvigelse er kun gyldig med skriftlig accept af DesignStudio.dk.
 2. Aftalers indgåelse
  Aftaler om levering af ydelser, det være sig udvikling, design, programmering, cms-systemer og produktion af Internet-løsninger, grafiske elementer osv. indgås altid på baggrund af et forudgående tilbud godkendt af kunden. Arbejde, som bliver udført udover det i tilbuddet anførte, vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser og aldrig uden kundens skriftlige accept.
 3. Kundens forpligtelser
  Alt materiale (tekster, billeder og grafiske elementer) skal leveres i elektronisk form til DesignStudio.dk (med mindre andet er aftalt), inden opgaven kan påbegyndes. Alt billed- og tekstmateriale, som skal fremgå af kundens website, skal leveres af kunden og således være DesignStudio.dk i hænde senest 14 dage efter indgået aftale (med mindre andet er aftalt). DesignStudio.dk kan bidrage med tekstforfatning og billedredigering. Såfremt andet ikke er aftalt faktureres dette særskilt.Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer til DesignStudio.dk.
 4. DesignStudio.dk’s forpligtelser
  DesignStudio.dk’s forpligtelser består i at levere den af kunden bestilte løsning til den aftalte pris og at gøre kunden opmærksom på og indhente accept af eventuelle afvigelser.DesignStudio.dk har ikke ansvar for Internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.
 5. Ejendomsret
  Ejendomsretten til de udviklede løsninger, herunder bl.a. grafiske elementer og Internetløsninger tilhører DesignStudio.dk, indtil slutbetaling er DesignStudio.dk i hænde. Brugsretten og ejendomsretten tilfalder kunden ved overdragelse af den færdige løsning.De af DesignStudio.dk leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden DesignStudio.dk’s skriftlige accept.
 6. Betaling
  Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkret opgave. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen 8 dage netto.Ved indgåelse af aftale, accepteres det samtidigt at kunden forudbetaler 25% af den aftalte pris (eventuelle abonnementer undtaget), før arbejdet påbegyndes.Hvis en opgave ikke kan afsluttes indenfor den fra starten aftalte tidsramme, grundet manglende materiale eller engagement fra kunden, forbeholder DesignStudio sig retten til at afslutte samarbejdet og sende slutfaktura på det fulde beløb til kunden.Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom renter fra forfaldsdagen, fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned med tillæg af et rentegebyr på DKK 100,00 pr. rentenota. DesignStudio.dk forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. (Herunder registrering i RKI)
  Derudover er DesignStudio.dk berettiget til at hæve aftalen samt lukke for Internet-løsningen i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.
  Krav fra kundens side mod DesignStudio.dk berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf, ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

  Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæftet som PDF fil, medmindre andet er aftalt.

 7. Reklamation og garanti / Fejl & mangler
  Medmindre DesignStudio.dk indenfor 8 dage (betalingsfristen) fra leveringen af de enkelte leverancer modtager skriftlig reklamation med beskrivelse af den konkrete problemstilling, kan eventuelle fejl og mangler ved det leverede ikke gøres gældende.Det er således kundens ansvar at gennemteste og indrapportere skriftlig reklamation på mail med konkret beskrivelse af eventuelle fejl og mangler på udførte opgaver, senest 8 dage efter endt udvikling (fakturering). Rettelser og mangler vil herefter blive udbedret uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for DesignStudio.dk’s kontrol og / eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder DesignStudio.dk sig retten til at fakturere tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster.Forsinkelse (overskridelse af deadline) – DesignStudio.dk er ikke ansvarlig for tab hos kunden som følge af forsinkelse ved nogen del af DesignStudio.dk’s leverance.Generelt – DesignStudio.dk’s leverancer er defineret skriftligt i det fremsendte tilbud. DesignStudio.dk er ikke forpligtet til at levere nogen ydelse eller funktionalitet ud over dét, der fremgår af tilbuddet.Såfremt der måtte være mangler eller fejl ved det leverede, eller der uden at det skyldes kundens forhold, skulle der indtræde forsinkelse, er DesignStudio.dk ikke ansvarlig for kundens eller andres direkte eller indirekte tab som følge heraf.
 8. Serviceaftalens vilkår
  Serviceaftalen betales altid forud. Serviceaftalen købes gældende 1/1 måned eller 1/1 år. Serviceaftalen fornyes automatisk med samme længde som foregående periode. Ønsker kunden at opsige sin Serviceaftale skal dette gøres inden udløbet af den indeværende periode og allersenest den 14. i måneden.Såfremt kunden ikke opsiger Serviceaftalen i tide, og først gør dette når en ny periode er begyndt, faktureres kunden for den indeværende måned. Der fakturereres ligeledes for den efterfølgende måned, såfremt opsigelse finder sted efter den 14. i indeværende måned.Køber kunden Serviceaftalen 1/1 måned vil der fra opsigelse gå 6 mdr. før samme kunde igen kan købe Serviceaftalen 1/1 måned. I mellemtiden vil evt. support faktureres på timebasis til den aktuelle timesats.
 9. Overlevering
  Al overlevering foregår elektronisk i form af PDF-filer medmindre andet er aftalt.
  Ved overlevering af webløsninger overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til kunden. Det samme gælder for login til hosting- og domænesider, da abonnement på disse fremadrettet skal betales af kunden selv.
 10. Tidsfrist
  DesignStudio.dk tilstræber at kundens ordre leveres indenfor ca. 21 hverdage (med mindre andet er aftalt), alt afhængig af ordrens størrelse. Oftest vil ordren være leveret hurtigere, det kræver et hurtigt retursvar på eventuelle spørgsmål fra DesignStudio.dk til kunden.
  Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra DesignStudio.dk. Svartiden bør ikke overstige 48 timer (weekender og helligdage undtaget). En eventuel lang svartid fra kunden, der bevirker at DesignStudio.dk ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges DesignStudio.dk til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.Hvis DesignStudio.dk ikke kan færdiggøre og overlevere en ordre inden for den oplyste tidsfrist (dog max. 2 måneder) grundet forhold der skyldes kunden, forbeholder DesignStudio.dk sig retten til at fakturere for den tid der er brugt på ordren.
 11. Ansvar/ansvarsbegrænsning
  Kundens anvendelse af udviklede Internet-løsninger med tilhørende elementer sker i enhver henseende på eget ansvar.DesignStudio.dk påtager sig ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed etc. af de informationer, som kunden afgiver til/modtager fra Internettet.Såfremt kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at DesignStudio.dk bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er kunden forpligtet til at friholde DesignStudio.dk for disse.DesignStudio.dk påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for DesignStudio.dk’s kontrol, det være sig afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser og/eller manglende etablering. Denne ansvarsbegrænsning er således udvidet i forhold til sædvanlig force majeure.DesignStudio.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for en kundes drifts-, avance- og/eller andre indirekte tab.DesignStudio.dk er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, som befinder sig på kundens eller andres Internetservere.

  DesignStudio.dk benytter sig af eksterne hostingservices og er ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud eller ustabilitet hos disse.

  Såfremt DesignStudio.dk skulle blive gjort erstatningspligtig, kan denne maksimalt udgøre et beløb forholdsmæssigt svarende til det, kunden betalte for den leverede ydelse.

 12. Opsigelse og anden ophør
  I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er DesignStudio.dk berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.Som væsentlig misligholdelse kan f.eks. nævnes:
  – kundens manglende betaling
  – overskridelse af ovenstående tidsfrister
  – lovstridige handlinger fra kundens side
  – kundens uretmæssige brug af DesignStudio.dk’s rettigheder
  – at kunden tages under konkursbehandling
  – at kunden anmelder betalingsstandsning
 13. Værneting
  Kunden erklærer sig bekendt med DesignStudio.dk’s generelle forretningsbetingelser. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.
 14. Ændring af betingelser
  DesignStudio.dk’s forretningsbetingelser kan af DesignStudio.dk ændres med et varsel på 30 dage.